Site Name: Amoladeras

Site Name: Atlantic Forest Sao Paulo

Site Name: Berchtesgaden

Site Name: Chamau grassland

Site Name: Changbaishan

Site Name: Co.Laois

Site Name: Grosseto

Site Name: Hartheim

Site Name: Huisun Forest Station (TWHS);

Site Name: Jalhay

Site Name: Janina

Site Name: Killorglin

Site Name: Kotovaara

Site Name: La Ciguena Santa Fe

Site Name: Lecceto

Site Name: Los Inocentes

Site Name: Mogostos Forest

Site Name: NCHU (TWNCHU);

Site Name: Nuorttitunturi

Site Name: Oberbarenburg

Site Name: ON-Turkey Point 1939 White Pine

Site Name: Otway

Site Name: Palangkaraya

Site Name: Rice- Yawara-Ibaraki Prefecture